Säännöt

 

Yhdistyksen nimi on Vaasan Luistinkerho – Vasa Skrinnskolklubb ry ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.
 
 

Seuran virallinen kieli on suomi.
 
 

Seura on perustettu huhtikuun 20. päivänä 1953 ja sen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää harrastusta taitoluisteluun. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää taito- ja kuntoluisteluharjoituksia, kilpailuja, näytöksiä ja koulutustilaisuuksia. Seura voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää asianomaisella luvalla juhlia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Toimintaansa varten seura voi omistaa tai vuokrata maa-alueita tai kiinteistöjä.
 
 

Seuran jäseneksi voi liittyä hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä.
Seuran jäsenet ovat:
 1. kunniajäseniä, joiksi seura voi vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessaan kutsua toiminnassa erikoisesti ansioituneita henkilöitä; kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun maksuvelvollisuudesta
 2. vuosijäseniä, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun
 3. Kannattajajäseniä, joko yhdistyksiä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä myös vieraan maan kansalaisen, jolla ei ole kuitenkaan äänioikeutta. Vieraan maan kansalaisia saa seuran koko jäsenluvusta olla enintään kolmasosa.

Seuran jäsenistä pidetään luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan jokaisen jäsenen kotipaikka, osoite ja ammatti, sekä ellei hän ole Suomen kansalainen, myös kansallisuus.

 

Jokainen seuran jäsen on oikeutettu lunastamaan seuran jäsenmerkin. Jäsen on oikeutettu kantamaan merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomalle henkilölle hallituksen luvatta ei ole sallittu. Erityisesti ansioituneille jäsenille hallitus on oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä. Jäsen ei saa ilman hallituksen suostumusta edustaa seuraa yleisissä kilpailuissa.
 
 

Jäseneksi ottamiseen tai jäsenyydestä erottamiseen, joka viimeksi mainittu tapahtuu, jos jäsen toimii seuran tarkoitusperiä tai hyvää tapaa loukkaavasti tai urheikluhengen vastaisesti, vaaditaan hallituksen kokouksessa yksimielinen päätös. Kunniajäseneksi kutsumiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) seuran kokouksen äänimäärästä.
 
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullinen ilmoitus seuran kokouksen pöytäkirjaan.
 
Jäsenen, joka on laiminlyönyt maksujensa suorittamisen seuralle huomautuksista huolimatta, voi hallitus erottaa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvoitettu maksamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen asettamat velvoitteet jäsenkauden loppuun asti.
 
 

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 15. päivää. Tarvittaessa tai jos vähintään yksi kymmenes (1/10) osa jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten, hallitus kutsuu seuran jäsenet ylimääräiseen kokoukseen. 
 
Vuosikokousessa ilmoitetaan joko kirjallisesti kaikille seuran jäsenille tai vähintään yhdessä Vaasassa ilmestyvässä suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä sanomalehdessä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ja ylimääräisestä kokouksesta samalla tavalla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
 
Ilmoituksessa on samalla mainittava kaikki ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsittelyn alaisiksi. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan hallituksen kulloinkin sopivaksi katsomalla tavalla.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) äänten laskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. esitetään vuosi- ja tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilikaudelta.
 5. määrätään jäsenmaksujen suuruus
 6. vahvistetaan hallituksen seuraavaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä neljä (4) hallituksen vakinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä
 8. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 9. valitaan valmentajat
 10. valitaan edustajat Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto r.y.:n pohjanmaan piirin vuosi- ym. kokouksiin
 11. käsitellään hallituksen vuosikokouksessa esittämät muut asiat
 
 

Seuran jäsen, joka haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen ehdotuksensa seuran hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Hallituksen on esitettävä ehdotus oman lausuntonsa kera vuosikokoukselle.
 
 

Äänestyksissä, jotka koskettavat muita kuin kunniajäsenten vaalia, sääntöjen muutos- ja lisäysehdotuksia sekä seuran purkamista, ratkaisee yksinkertainen äänienemmistö ja äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Kaikki vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla. Muuten on äänestys avoin, ellei joku vaadi suljettua äänestystä.
 
Seuran kokouksissa äänivaltaisia ovat jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet vuosijäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni.
 
10§
 
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jos puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa kesken toimintakauden, valitaan hänen tilalleen uusi  hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.
 
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen jälkeen ja jatkuu vuoden päästä pidettävään vuosikokoukseen saakka.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahaston hoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä hallituksen muuta jäsentä.
 
 
 
11§
 
Hallituksen tehtävänä on:
 1. valvoa seuran etuja ja edustaa sitä, sekä ohjata kaikkea seuran toimintaa
 2. asettaa tarvittavat valiokunnat ja toimikunnat sekä niiden puheenjohtajat
 3. valmistella seuraavalle kokoukselle esiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokouksen päätökset
 4. valvoa, että toimihenkilöt ja virkailijat suorittavat tehtävänsä huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti
 5. hyväksyä sopimuksen ja sitoumukset, jotka eivät lain mukaan kuulu seuran kokoukselle, laatia vuosi- ja tilikertomukset, hoitaa seuran varoja ja omaisuutta sekä yhdistyslain mukaisesti muutkin hallitukselle kuuluvat tehtävät
 6. valita tai jättää valio- tai toimikuntien tehtäväksi kilpailujoukkueiden ja niiden johdon valitseminen
 
 
12§
 
Seuran toimi- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille.
 
Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 
 
13§
 
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa sekä juoksevissa asioissa se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa.
 
 
14§
 
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta saadaan tehdä vuosikokouksessa ja vaaditaan, että sen puolesta annettujen äänten tulee olla vähintään kolmeneljäsosa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
 
Päätös vahvistetaan toisessa, vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
 
 
15§
 
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla taitoluistelua kehittävään tarkoitukseen.
 
 
16§
 
Muissa suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.