Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaasan Luistinkerho – Vasa Skrinnskoklubb ry ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi

Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.

2§ Seuran tarkoitus

Seura on perustettu huhtikuun 20. päivänä 1953 ja sen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää harrastusta taitoluisteluun. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää taito- ja kuntoluisteluharjoituksia, kilpailuja, näytöksiä ja koulutustilaisuuksia. 

Seura voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää asianomaisella luvalla juhlia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Toimintaansa varten seura voi omistaa tai vuokrata maa-alueita tai kiinteistöjä.

3§ Seuran jäsenyydet

Seuran jäseneksi voi liittyä hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan voimassa olevia Suomen Taitoluisteluliitto ry:n sääntöjä.

Seuran jäsenet ovat:

 1. kunniajäseniä, joiksi seura voi vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessaan kutsua toiminnassa erikoisesti ansioituneita henkilöitä; kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun maksuvelvollisuudesta
 2. Varsinaiset jäsenet, jotka suorittavat seuran vuosikokouksen vuosittain päättämät ja kulloinkin voimassa olevat liittymismaksut ja vuotuiset jäsenmaksut.
 3. Kannattajajäseniä, joko yhdistyksiä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä myös muun kuin EU-kansalaisen, jolla ei ole kuitenkaan äänioikeutta. Muun kuin EU-maan kansalaisia saa seuran koko jäsenluvusta olla enintään kolmasosa.

Seuran jäsenistä pidetään luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan jokaisen jäsenen kotipaikka, osoite, sekä ellei hän ole EU-kansalainen, myös kansallisuus.

4§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

4.1 § Yleinen periaate

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta yhdistyslaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä tai jos tämä toimii vastoin seuran tarkoitusperiä, rikkoo seuran sääntöjä tai seuran kokouksen tai seuran hallituksen päätöksiä, jättää jäsenille määrätyt maksut maksamatta, syyllistyy antidoping-rikkomukseen tai toimii törkeästi tai toistuvasti vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Päätökseen vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätöksestä on lähetettävä kirjallinen ilmoitus erotetulle jäsenelle kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa kirjallisesti seuran hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen postituspäivästä

4.2 § Dopingrikkomukset

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n/Suomen antidopingtoimikunta ADT:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, kansalliselle lajiliitolle ja kansainväliselle lajiliitolle

4.3 § Urheilun eettisten periaatteiden vastainen toiminta

Urheilun eettisten periaatteiden vastaiseksi toiminnaksi luetaan mm.

i Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena harjoituksissa, kilpailutilanteessa tai häiritsevä käyttäytyminen alkoholin vaikutuksen alaisena seuran muissa tapahtumissa

ii Epäasiallinen käyttäytyminen

 • törkeä kielenkäyttö, epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntöjen vastainen toiminta kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • kiusaaminen, kuten nimittely, uhkailu, mitätöivät eleet, perättömien tietojen levittäminen ja jättäminen ryhmän ulkopuolelle kilpailu- ja harjoitustilanteissa. Myös epäasiallinen käytös toisia kohtaan sosiaalisen median kanavissa kilpailu- ja harjoitustilanteissa sekä niiden ulkopuolella tulkitaan kiusaamiseksi
 • väkivalta ja/tai sukupuolinen häirintä kilpailu- ja harjoitustilanteessa tai näiden ulkopuolella
 • epäasiallista toimintaa on myös vaaran aiheuttaminen itselle tai toiselle.

iii. Urheiluhuijaus

 • kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • tuloksista etukäteen sopiminen
 • kilpailutapahtuman manipulointi 

iv. Lahjonta

 • tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi. 

Seuran hallitus voi antaa seuraamuksena epäurheilijamaisesta käytöksestä varoituksen tai määräaikaisen kilpailu- ja harjoittelukiellon. Törkeissä tai toistuvissa tilanteissa hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta. Ennen seuraamuksen asettamista asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi. Alaikäisellä asianosaisella on oikeus olla huoltaja mukana kuulemistilaisuudessa

Erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Seuran valmentajalla on oikeus välittömästi poistaa urheilija harjoituksista ja kilpailuista, jos on perusteltu syy epäillä, että urheilija on vaaraksi itselleen tai muille esimerkiksi päihteiden käytön johdosta. Tapahtuneesta tulee raportoida hallitukselle.

5 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero astuu voimaan heti, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan seuralle kaikki erääntyneet ja sitoumuksiin perustuvat maksut, ellei seuran hallitus yksimielisesti toisin päätä.

6 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa huomautuksista huolimatta maksamatta 3 kuukauden ajan sen maksujen erääntymisestä lukien. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvoitettu maksamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen asettamat velvoitteet jäsenkauden loppuun asti.

8§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun 15. päivää

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. 

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla. Ennakkotieto kokouksen ajankohdasta on ilmoitettava seuran verkkosivuilla 30 päivää ennen kokousta.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Hallituksen on esitettävä ehdotus oman lausuntonsa kera vuosikokoukselle.

9§ Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) äänten laskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. esitetään vuosi- ja tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilikaudelta.
 5. määrätään jäsenmaksujen suuruus
 6. vahvistetaan hallituksen seuraavaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä neljä (4) - kahdeksan (8) hallituksen jäsentä
 8. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 9. valtuutetaan hallitus valitsemaan valmentajat uudelle kaudelle
 10. käsitellään hallituksen vuosikokouksessa esittämät muut asiat

10§ Pöytäkirjat

Seuran ja seuran hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja kahden valitun hallituksen jäsenen allekirjoitettava.

11§ Äänestys

Äänestyksissä, jotka koskettavat muita kuin kunniajäsenten valintaa, sääntöjen muutos- ja lisäysehdotuksia sekä seuran purkamista, ratkaisee yksinkertainen äänienemmistö ja äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Kaikki vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla. Muuten on äänestys avoin, ellei joku vaadi suljettua äänestystä.

Seuran kokouksissa äänivaltaisia ovat jäsenmaksunsa suorittaneet 16 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12§ Hallitus

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä neljä (4) - kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jos puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa kesken toimintakauden, valitaan hänen tilalleen uusi hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen jälkeen ja jatkuu vuoden päästä pidettävään vuosikokoukseen saakka.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahaston hoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi hallituksen muuta jäsentä

13§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja edustaa seuraa sekä hoitaa seuran asioita lain, näiden sääntöjen, seuran kokouksen päätösten sekä seuraa sitovien sääntöjen mukaisesti. 

Erityisesti hallituksen tulee:

 1. valvoa seuran etuja ja edustaa sitä, sekä ohjata kaikkea seuran toimintaa
 2. asettaa tarvittavat valiokunnat ja toimikunnat sekä niiden puheenjohtajat
 3. valmistella seuraavalle kokoukselle esiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokouksen päätökset
 4. valvoa, että toimihenkilöt ja virkailijat suorittavat tehtävänsä huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti
 5. hyväksyä sopimuksen ja sitoumukset, jotka eivät lain mukaan kuulu seuran kokoukselle, laatia vuosi- ja tilikertomukset, hoitaa seuran varoja ja omaisuutta sekä yhdistyslain mukaisesti muutkin hallitukselle kuuluvat tehtävät
 6. valita tai jättää valio- tai toimikuntien tehtäväksi kilpailujoukkueiden ja niiden johdon valitseminen
 7. puuttua sääntöjen rikkomuksiin ja ratkaista sen käsiteltäväksi jätetyt erimielisyydet
 8. valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän tehtävistään ja palkkauksestaan
 9. kehittää tasapuolisesti seuran kilpa- ja harrastetoimintaa kaikenikäisille
 10. ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

14§ Tili- ja toimintakausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on toukokuun 1. päivästä huhtikuun 30. päivään. Tilit on jätettävä viimeistään kuukausi (1kk) ennen vuosikokousta tilintarkastajille.

Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

15§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Seuran hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yksin tai yhdessä muulle henkilölle.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta saadaan tehdä vuosikokouksessa ja vaaditaan, että sen puolesta annettujen äänten tulee olla vähintään kolmeneljäsosa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

Päätös vahvistetaan toisessa, vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

17§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla taitoluistelua kehittävään tarkoitukseen.

18§ Yleiset määräykset

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä